Политика за качество

Политика за качество на БУЛХОПС

Целта на нашата програма за гаранция на качеството е да се осигури възможно най-доброто пивоварно качество за всичкия ни хмел и хмелови продукти от складовете ни, които се използват в пивоварството.

Основните моменти на нашата политика за гарантиране на високо качество са :

Контрол във всички етапи при растежа на хмела

 • Годишни анализи на почвата в хмеловите полета.
 • Контролиране  процеса на обогатяване с естествени и минерални торове.
 • Контрол на обработването на почвата.
 • Навременно напояване – гравитачно и капково.
 • Внимателно използване на препарати за  растителна защита.
 • Проследяване ескалацията на алфа киселините в процеса на узряване на  хмела и прибирането му в технологична зрялост.

Контрол при прибиране и сушене на хмела

 • Свеждане до минимум наличието на механични примеси в хмела – листа, стебла, тел и др.
 • Контрол на температурата на сушене – 55о -63о C.
 • Контрол на влагата след изсушаване – 8-10%.

Контрол при балиране на хмела

 • Балирането се извършва при дозирано налягане, което не нарушава пивоварните качества на хмела.
 • За хмела, който ще бъде гранулиран, се прилага меко балиране.

Контрол при гранулиране на хмела

 • Свеждане до минимум наличието на механични примеси в хмела чрез магнитни и пневматични сепаратори.
 • Хомогенизиране на хмела от всяка партида – ключов момент при осигуряването на технологично модерни и пълноценни хмелови продукти.
 • Гранулиране при температура не по висока от 45-55о С.
 • Отстраняване на праха след гранулиране.
 • Анализ и контрол на представителни извадки в различни моменти от технологичния процес.
 • Хомогенизиране на хмеловите гранули.

Контрол на пакетирането на хмеловия гранулат

 • Анализ на хмеловите гранули от всеки чувал.
 • Изтегляне на въздуха от чувалите и запълване с CO
 • Контрол на запечатване на чувалите.

Контрол при съхранението и транспортиране на хмела и хмеловите продукти

 • Контролиране цeлоста на опаковката на гранулата.
 • Контролиране съдържанието на алфа киселини след по-продължителен период на съхранение.
 • Контрол на транспортирането на хмела до клиента.
 • Постоянна връзка и посещения на клиентите за контрол на съхранението и използването на хмеловите продукти

Навременните агротехнически дейности, в съчетание с рационално обогатяване с естествени и минерални торове, стриктния контрол на качеството при всеки етап от производството – отглеждане, преработка, съхранение, транспортиране и използването на хмеловите продукти,  добрите климатични и екологични условия, усилията на квалифицирания екип, , ни дава възможност да произведем хмел с високи пивоварни качества

 

 

Хмел, хмелов гранулат